AAA Experts

Tel.č.

0904 946139

AAA Experts

Znalecká organizácia

AAA Experts sa špecializuje na ohodnocovanie/stanovenie hodnoty zložiek majetku podnikov alebo podnikov ako celku. Pri stanovení hodnoty majetku postupuje podľa ohodnotenie majetku podľa Vyhl. č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty podniku.

Stanovujeme hodnotu

Pracujeme pre vás

Znalecká organizácia

Stanovuje hodnotu:

Znalecká organizácia

Stanovuje hodnotu:

Prečo si nás vybrať

Medzinárodné štandardy

V znaleckej praxi rešpektujeme slovenskú legislatívu a medzinárodné ohodnocovacie štandardy. Znalecký posudok vieme vypracovať aj v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom alebo španielskom.

S klientmi môžeme komunikovať okrem jazyka slovenského v jazyku anglickom, poľskom, ruskom alebo srbskom/chorvátskom.

Pracujeme pre vás

Znalecké posudky

Znaleckú činnosť – stanovenie hodnoty majetku podniku – poskytujeme vo forme vypracovania znaleckého posudku ako podklad najmä k:

Okrem znaleckých posudkov môžeme vypracovať pre klienta odborné stanovisko alebo potvrdenie, odborné vyjadrenie alebo vysvetlenie.

Znaleckú činnosť robíme pre:
Návrat hore