AAA Experts

Tel.č.

0904 946139

Podklady pre zložky majetku podniku

a) Nehmotný majetok

b) Cenné papiere

c) Zásoby

d) Záväzky

e) Prehľad finančného majetku

f) Vlastné imanie

g) Prehľad o úveroch ku dňu ohodnotenia

Návrat hore